بودجه بندی سوالات زیست شناسی در کنکور اخیر

بازگشت به وبلاگ موسسه حرف آخر

بودجه بندی سوالات زیست شناسی در کنکور اخیر

بودجه بندی سوالات زیست شناسی در کنکور اخیرReviewed by مدیر on Jul 27Rating:

بودجه بندی سوالات زیست شناسی در کنکور ۹۵

?تعدادسوالات درس زیست شناسی۵٠سوال بامدت زمان٣۶دقیقه است. زیست شناسی باضریب١٢بالاترین ضریب درسی رودربین دروس کنکورتجربی داراست. پس بایداین درس روخیلی خوب مطالعه کرد??
? هرسوال زیست شناسی۴۵ثانیه زمان وجودداره که١۵ثانیه به خوندن سوال،١۵ثانیه به خوندن گزینه ها،١۵ثانیه به پاسخ وپرکردن  درپاسخنامه بایداختصاص داده بشه.

زیست شناسی کنکور - بودجه بندی سوالات زیست شناسی در کنکور اخیر

?دراین درس۵۴تا۵۶درصدسوالات کنکورازدروس پایه و۴۴تا۴۶درصدسوالات ازدروس پیش دانشگاهی است

?زیست شناسی یک?
١-مولکول زیستی?٠
٢-سفری به درون سلول?١
٣-سفری دردنیاجانداران?١
۴-گوارش?٢
۵-تبادل گازها?١
۶-گردش مواد?۵
٧-تنظیم محیط داخلی ودفع موادزاید?١
٨-حرکت?٢
یعنی حدود١٣تا١۵سوال
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
زیست شناسی دو?
١-ایمنی بدن?١
٢-دستگاه عصبی?١
٣-حواس?٢
۴-هورمون ها ودستگاه درون ریز?٢
۵-ماده ی ژنتیک?٠
۶-کروموزوم ها ومیتوز?١
٧-میوز وتولیدمثل جنسی?.
٨-ژنتیک وخاستگاه آن?٣
٩-تولیدمثل گیاهان?٢
١٠-رشدونمو درگیاهان?١
١١- تولیدمثل ورشدونموجانوران?٢
یعنی حدود١٧تا٢٠سوال
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
?زیست شناسی پیش?
١-پروتئین سازی?٢
٢-تکنولوژی زیستی?١
٣-پیدایش وگسترش زندگی?٢
۴-تغییروتحول گونه ها?٠
۵-ژنتیک جمعیت?٢
۶-پویایی جمعیت واجتماعات زیستی?١
٧-رفتارشناسی?١
٨-شارش انرژی درجانداران?٢
٩-ویروس ها وباکتری ها?١
١٠-آغازیان?۴

  • تلگرام من
  • تماس با من

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به وبلاگ موسسه حرف آخر