درباره موسسه حرف آخر استاد منتظری

[ultimate_fancytext fancytext_prefix=”با حرف آخربرسید به ” strings_textspeed=”35″ strings_backspeed=”0″ fancytext_tag=”h2″ strings_line_height=”desktop:46px;” fancytext_strings=”موفقیت
برترین اساتید
بهترین دانشگاه ” fancytext_color=”#ffffff” ticker_background=”#0088cc” strings_font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:300″ strings_font_style=”font-weight:300;” ex_class=”short”]

[stat_counter icon_size=”32″ icon_color=”#ffffff” counter_title=”دانش آموزان ما” counter_value=”583″ counter_suffix=”+” speed=”3″ el_class=”m-b-sm” title_font=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:300″ title_font_style=”font-weight:300;” counter_color_txt=”#ffffff” desc_font=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ desc_font_style=”font-weight:600;” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″ suf_pref_font_color=”#ffffff”]
[stat_counter icon_size=”32″ icon_color=”#ffffff” counter_title=”اساتید ما” counter_value=”9″ speed=”3″ el_class=”m-b-sm” title_font=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:300″ title_font_style=”font-weight:300;” counter_color_txt=”#ffffff” desc_font=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ desc_font_style=”font-weight:600;” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″ suf_pref_font_color=”#ffffff”]
[stat_counter icon_size=”32″ icon_color=”#ffffff” counter_title=”دانش آموزان موفق” counter_value=”185″ speed=”3″ el_class=”m-b-sm” title_font=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:300″ title_font_style=”font-weight:300;” counter_color_txt=”#ffffff” desc_font=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ desc_font_style=”font-weight:600;” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″ suf_pref_font_color=”#ffffff”]
[stat_counter icon_size=”32″ icon_color=”#ffffff” counter_title=”تعداد محصول” counter_value=”38″ speed=”3″ el_class=”m-b-sm” title_font=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:300″ title_font_style=”font-weight:300;” counter_color_txt=”#ffffff” desc_font=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:600″ desc_font_style=”font-weight:600;” font_size_title=”20″ font_size_counter=”50″ suf_pref_font_color=”#ffffff”]

حرف آخر

شماره تماس موسسه :  02166566623-02166572148

تماس با ما


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *