میانگین درصد رتبه های برتر کنکور تجربی سال های گذشته

بازگشت به نوشته‌ها

میانگین درصد رتبه های برتر کنکور تجربی سال های گذشته

میانگین دروس اختصاصی(به جز زمین)رشته تجربی رتبه های کل،در سال های گذشته

❌این رتبه ها،رتبه های کل است❌

✅ رتبه ١تا١٠٠

ریاضی:٧۵تا٨٠  زیست:٧٠تا٧۵  فیزیک:٧۵تا٨٠ شیمی:٨۵تا٩۵

✅ رتبه ١٠٠تا۵٠٠

ریاضی:٧٠تا٧۵  زیست:۶۵تا٧٠  فیزیک:۶۵تا٧٠  شیمی:٨٠تا٨۵

✅ رتبه۵٠٠تا١٠٠٠

ریاضی:۶٠تا۶۵  زیست؛۶٠تا۶۵  فیزیک:۶۵تا٧٩  شیمی:٧۵تا٨٠

✅ رتبه١٠٠٠تا٢٠٠٠

ریاضی:۵۵تا۶٠  زیست:۵۵تا۶٠  فیزیک:۵۵تا۶٠  شیمی:۶۵تا٧٠

✅ رتبه٢٠٠٠تا٣٠٠٠

ریاضی:۴۵تا۵٠  زیست:۵٠تا۵۵  فیزیک:۴۵تا۵٠  شیمی:۵۵تا۶٠

✅ رتبه٣٠٠٠تا۵٠٠٠

ریاضی:٣۵تا۴٠  زیست:۴۵تا۵٠  فیزیک:٣۵تا۴٠  شیمی:۴۵تا۵٠

✅ رتبه۵٠٠٠تا٧٠٠٠

ریاضی:٣٠تا٣۵  زیست:۴٠تا۴۵  فیزیک:٣٠تا ٣۵  شیمی:۴٠تا۴۵

✅ رتبه ٧٠٠٠تا١٠٠٠٠

ریاضی:٢۵تا٣٠  زیست:٣٠تا٣۵  فیزیک:٢۵تا٣٠  شیمی:٣۵تا۴٠

مطالب مرتبط  بهترین روش مطالعه برای کنکور
بازگشت به نوشته‌ها