نحوه تاثیر معدل در رتبه کنکور سراسری

بازگشت به نوشته‌ها

نحوه تاثیر معدل در رتبه کنکور سراسری

برای محاسبه تاثیر معدل در کنکور سراسری به شرح زیر عمل می شود.
۱-  ابتدا نمرات کتبی نهایی هر درس تراز می شود. سپس نمره کل داوطلب (با توجه به ضرایب هر درس و با اعمال ضریب ۱ برای دروس عمومی و ضریب ۳ برای دروس اختصاصی) محاسبه می شود.
۲-  نمره کل سابقه تحصیلی پیش دانشگاهی نیز محاسبه می شود.
۳-  نمره کل آزمون سراسری داوطلب نیز محاسبه می شود.
۴-  با توجه به موارد فوق نمره کل نهایی داوطلب به شرح زیر محاسبه می گردد.
۴-۱- نمره داوطلب براساس ۱۰۰ درصد نمره کل آزمون سراسری
۴-۲- نمره داوطلب براساس ۷۵ درصد نمره کل آزمون سراسری + ۲۵ درصد نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم
۴-۳- نمره داوطلب براساس ۹۵ درصد نمره کل آزمون سراسری + ۵ درصد نمره کل سابقه تحصیلی پیش دانشگاهی
۴-۴- نمره داوطلب براساس ۷۰ درصد نمره کل آزمون سراسری + ۲۵ درصد نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم + ۵ درصد نمره کل سابقه تحصیلی پیش دانشگاهی
۵-  هرکدام از چهار نمره فوق به نفع داوطلب بود در نظر گرفته می شود.

مطالب مرتبط  بهترین روش مطالعه برای کنکور
بازگشت به نوشته‌ها