برچسب- اهمیت جزوه‌نویسی در دوران جمع‌بندی

اهمیت جزوه‌نویسی در دوران جمع‌بندی به روش سه روز یک‌بار

اهمیت جزوه‌نویسی در دوران جمع‌بندی مشاوران و پشتیبانان کانون همیشه بر اهمیت جزوه‌نویسی در دوران جمع‌بندی به روش سه روز یک‌بار، تأکید داشته‌اند اما این تأکید به چه علت است؟ مشاوران و پشتیبانان کانون همیشه بر اهمیت جزوه‌نویسی در دوران جمع‌بندی به روش سه روز یک‌بار، تأکید داشته‌اند اما این تأکید به چه علت است؟ آیا با توجه به فرصت محدود تا کنکور، یادداشت‌برداری و جزوه‌نویسی در دوران جمع‌بندی وقت‌گیر نیست؟ همان گونه که می‌دانید دانش‌آموزان کانونی هر سال بعد از دوران [...]