برچسب- روش صحیح درس خواندن

کنکوری ها روش صحیح درس خواندن را یاد بگیرند

روش صحیح درس خواندن : این مقاله در باره ی روش صحیح درس خواندن از زبان یک دانش آموز کنکوری موفق بوده و از روش صحیح درس خواندن خودش کی گوید...  اصل پشتکار است نه هوش سعی می کردم وقتی درس می خوانم حواسم کاملا جمع باشد... به بچه هایی که امسال کنکور دارند توصیه کنم هرگز نسبت به خودشان بی اعتماد نشوند.  کنکوری ها روش صحیح درس خواندن را یاد بگیرند/ اصل پشتکار است نه هوش/ سعی می کردم وقتی درس می [...]